Algemene voorwaarden
& Cookie Beleid

Lees onze voorwaarden en het cookiebeleid van NDSM Fightclub.

1 Voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van NDSM fightclub en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen NDSM fightclub en het Lid.
 
1.2. NDSM fightclub is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. NDSM fightclub  zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door NDSM fightclub te zijn ontvangen.
 2 Lidmaatschap
2.1. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan NDSM fightclub mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is NDSM fightclub gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van NDSM fightclub, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van NDSM fightclub).

2.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van NDSM fightclub worden overgedragen.

2.3. NDSM fightclub behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.4. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

2.5. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de sportschool van NDSM fightclub, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Ook kun je meedoen aan de groeplessen voor de leeftijdsgroep waar het gekozen abonnement onder valt. Meer informatie over de lestijden is te vinden op www.fightclubndsm.nl/rooster
 3 Lidmaatschapsgelden
3.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van een maand. 

3.2. NDSM fightclub behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

3.3. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan NDSM fightclub te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van NDSM fightclub tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

3.4.  Indien NDSM fightclub over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan NDSM fightclub het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van NDSM fightclub tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

3.5. Alle prijzen zijn inclusief BTW. NDSM fightclub is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

3.6. NDSM fightclub biedt tevens gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, bestaande uit twee ouders (dan wel wettig voogd) en maximaal drie van hun kinderen. Alle gezinsleden inclusief beide ouders (dan wel voogd) moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap. Als één van de kinderen ouder is dan 22 jaar dient deze zich te ontbinden van het gezinsabonnement. Mocht hierdoor het gezin bestaan uit minder dan drie leden vervalt het gezinsabonnement. 

3.7. Leden onder de 15 jaar kunnen uitsluitend onder begeleiding vrij trainen binnen de sportschool van NDSM fightclub.
4 Privacy
4.1. NDSM fightclub verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4.2. In de Privacyverklaring van NDSM fightclub wordt op een rijtje gezet welke gegevens door NDSM fightclub worden verwerkt, voor welke doeleinden NDSM fightclub dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze www.fightclubndsm.nl/privacy
 5 Beëindiging of ontbinding abonnement
5.1. NDSM fightclub mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
5.2. NDSM fightclub hanteert een maandelijks opzegbaar abonnement. Op moment van afzeggen betaal je enkel voor de termijn die in de wachtrij staat. Zodra het laatste termijn is voldaan ben je ontbonden van het abonnement. Mocht je toch na deze periode worden geïncasseerd wordt het teveel betaalde termijn binnen 30 dagen teruggestort. Mits de opzegging nwordt gedaan volgens onze aangegeven methode in artikel 5.3.
 
5.3. Afzegging bij NDSM fightclub kan enkel via de mail uitschrijvingen@fightclubndsm.nl of met een uitschrijfformulier aan de balie.
In de uitschrijving moet duidelijk staan:
-De persoon die je wilt uitschrijven
-Om welk abonnement het gaat
-Onder welke naam de betaling loopt
+
-Het liefst ook de reden van opzegging
5.4. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
6 Openingstijden
6.1. NDSM fightclub is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
6.2. NDSM fightclub is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
6.3. NDSM fightclub is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen voor langer dan 14 dagen. Komt het abonnementsgeld voor die maand te vervallen.
 7 Klachten en Informatieverplichting
7.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, per email te worden door gestuurd naar info@fightclubndsm.nl
7.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer NDSM fightclub kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
7.3. In geval van klachten met betrekking tot NDSM fightclub dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot NDSM fightclub, zoals beschreven op de website (www.fightclubndsm.nl).
8 Personal Training
8.1. NDSM fightclub, dan wel derden, bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.
9 Aansprakelijkheid
9.1. NDSM fightclub is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens NDSM fightclub of haar leidinggevenden.
9.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch HealthCity, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.
10 Huisreglement
10.1. Het Lid is bekend met de door NDSM fightclub gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
10.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
11. Slotbepalingen
11.1. Op alle door NDSM fightclub gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2. Overeenkomsten tussen het Lid en NDSM fightclub kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
11.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden

 

 

 • Privacybeleid van NDSM Fightclub

  In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe NDSM Fightclub (“wij”, “ons” of “onze”) jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen we? Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, gezondheidsinformatie en betalingsgegevens. Deze gegevens worden verstrekt door jou wanneer je je bij ons inschrijft als lid of gebruik maakt van onze diensten.
  2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan jou te leveren, om jouw lidmaatschap te beheren, om jou te informeren over onze diensten en om onze diensten te verbeteren. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals belasting- en boekhoudkundige verplichtingen.
  3. Met wie delen we jouw persoonsgegevens? Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is om onze diensten aan jou te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om fraude te voorkomen of op te sporen. Wij delen jouw persoonsgegevens nooit met derden voor marketingdoeleinden.
  4. Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens? Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging, ongepaste verspreiding en onwettige vernietiging of verlies.
  5. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze diensten aan jou te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  6. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens? Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of om jouw toestemming in te trekken. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.
  7. Wijzigingen in ons privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.
  1. Contact Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

  NDSM Fightclub Metaalbewerkerweg 11 1032 KW Amsterdam Nederland

  E-mail: info@ndsmfightclub.nl Telefoon: Bekijk onze contactpagina

  Wij zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek of vraag.

  Laatste update: 14 februari 2023